Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)."

Zgłoszenia bez ww. klauzuli nie zostaną rozpatrzone.

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl.

Jednoczesnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie zatrudni dwóch diagnostów laboratoryjnych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:
1. Kierownika Pracowni Serodiagnostyki Wirusów
wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie tytułu specjalisty,
- 5 lat doœwiadczenia.

2. Młodszego Asystenta w Pracowni Serodiagnostyki Wirusów
wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna lub na innych kierunkach kształcenia właœciwych dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

WCKiK SPZOZ w Warszawie zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika Działu Immunologii Transfuzjologicznej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Istnieje również możliwoœć podjęcia współpracy w ramach kontraktu.
Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- posiadanie tytułu specjalisty w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
- min. 5 - letnie doœwiadczenie zawodowe (w tym min. 2 lata w dziale immunologii transfuzjologicznej).

Terenowa Stacja WCKiK SPZOZ we Wrocławiu zatrudni:

diagnostę laboratoryjnego, bądŸ osobę posiadającą tytuł zawodowy technika chemika, technika farmaceutycznego lub posiadającą co najmniej wykształcenie średnie dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu

do Pracowni Preparatyki Krwi

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ -