Wojskowe Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Narodowe Centrum Krwi
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Sztab Generalny Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej
Polski Czerwony Krzyż Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Akademia Obrony Narodowej

GDZIE I KIEDY ODDAĆ KREW
kliknij, aby uzyskać więcej informacji.


WCKIK


SESJA TRANSFUZJOLOGICZNA I SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM ARMII USA – PANEM PUŁKOWNIKIEM ANDREW P. CAP

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zorganizowało spotkanie z przedstawicielem Armii USA Panem Pułkownikiem Andrew P. CAP, MS, MD, PhD, FACP Medical Corps, US Army Chief, Blood Research, US Army Institutute of Surgical ResearchMedical Director, Akeroyd Blood Donor Center Associate Professor of Medicine, Uniformed Services University Program Director, Clinical Research Fellowship Deputy Hematology – Oncology Consultant to the Surgeon General Staff Hematologist- Oncologist, San Antonio Military Medical Center 3650 Chambers Pass. Spotkanie z towarzyszącą sesją naukową, która odbyła się w dniu 19 czerwca 2017 r. poświęcone było zaprezentowaniu przez Z-cę Dyrektora ds. medycznych płk rez. lek. Adama Olszewskiego zadań, aktualnych możliwoœci i dotychczasowych osiągnięć WCKiK, oraz zaprezentowaniu przez Pana płk Andrew P. Cap doœwiadczeń, współczesnych standardów i kierunków rozwoju wojskowej służby krwi Armii USA. Jednym z głównych motywów spotkania było także nakreœlenie perspektyw dalszej współpracy z uwzględnieniem interoperacyjności. W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo WCKiK, kierownicy Terenowych Stacji WCKiK, przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz przedstawiciel Terumo BCT Polska. W dniu 20 czerwca 2017 roku płk Andrew P. Cap złożył wizytę w Zespole Medycznym WCKiK przy ul. Szaserów 128 w Warszawie oraz w Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego zapoznając się z podstawowymi zadaniami i możliwoœciami Instytutu w tym z zadaniami Pracowni Symulacji Medycznej. Zadania WIM prezentował Pan ppłk lek Adam Machowicz. Przedmiotowe spotkanie jest wstępem do dalszego intensywnego rozwoju współpracy WCKiK w obszarze wojskowej transfuzjologii polowej z krajami NATO a w szczególnoœci z Armią USA.


W dniu 27.06.2017 r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie brała udział w ekipowym poborze krwi w 16 Batalionie Saperów w Nisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK

WCKiK WCKIK
WCKIK WCKiK WCKIK
WCKIK WCKiK WCKIK
WCKiK


WCKiK


WCKiK


WCKiK


W dniach 23-24.05.2017r. odbyła się druga w tym roku akcja poboru krwi: POLITECHNIKA SUPERBOHATERÓW, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenową Stację w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską. Do oddania krwi zarejestrowało się niemal 80 osób z czego 54 oddało krew. Składamy podziękowania Władzom Uczelni oraz organizatorom z ramienia z Polskiego Czerwonego Krzyża-Pomorski Oddział Okręgowy. Zapraszamy na następną edycję akcji, która odbędzie się 17.10.2017 roku.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK WCKIK


Dnia 17.05.2017 r. Terenowa Stacja we Wrocławiu WCKiK wraz z Klubem HDK przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przeprowadziła akcję z okazji Dnia Weterana w ramach Kampanii Wojskowych Klubów HDK. Zarejestrowano 70 chętnych dawców z czego zakwalifikowało się 51 osób. Wszystkim uczestnikom akcji oraz kpt. Dariuszowi Padarzowi za pomoc w organizacji poboru serdecznie dziękujemy.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK


W dniu 07.04.2017r. Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystych obchodach 71. rocznicy powstania 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety. Zebrano 9 450 mL krwi. Szczególne podziękowania kierujemy do Dowódcy kmdr. por. Piotra SIKORY , za szczególne zaangażowanie w akcję oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 08.03.2017r. odbyła się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi: POLITECHNIKA SUPERBOHATERÓW, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenową Stację w Gdańsku oraz Politechnikę Gdańską. Frekwencja przerosła najœmielsze oczekiwania. Do oddania krwi zarejestrowało się 61 osób z czego 57 oddało krew. Pozwoliło nam to zebrać 25,050 L krwi. Składamy podziękowania Władzom Uczelni oraz organizatorom z ramienia z Polskiego Czerwonego Krzyża-Pomorski Oddział Okręgowy. Szczególne podziękowania kierujemy do dr. inż. Sławomira Ambroziaka, za wzorową organizację oraz zaangażowanie w akcję.

Zapraszamy na następną edycję akcji, która odbędzie się 24-go maja 2017 roku.
Studenci udowodnili, że nie trzeba nosić peleryny, żeby być superbohaterem!

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK


W dniu 13.02.2017 r. Terenowa Stacja we Wrocławiu po raz kolejny uczestniczyła w akcji poboru krwi zorganizowanej przez klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Zebrano 10350 ml tego cennego leku. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

WCKiK WCKIK
WCKIK WCKiK


W dniu 12.01.2017 r. została podpisana notatka uzgodnień pomiędzy Komendantem 18WOG płk. Piotrem CALAKIEM a Kierownikiem Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku mjr. lek. Jarosławem KIJEWSKIM.

W wyniku podpisanej współpracy ustalono terminy cyklicznych akcji krwiodawstwa w 18WOG w 2017r. w spotkaniu dodatkowo uczestniczyli:
- mgr Paula KuŸniarska z TS WCKiK SPZOZ;
- por. Zuzanna NIETUPSKA
- cz. p.o. Kierownik Ambulatorium 18WOG;
- st. chor. sztab. Karol ZMYSŁOWSKI starszy podoficer.
Pierwsza akcja została zorganizowana w dniu 18.01.2017 r. i zabezpieczona przez personel TS WCKiK SPZOZ Gdańsk oraz żołnierzy Ambulatorium 18WOG. W akcji uczestniczyło 15 krwiodawców którzy łącznie oddali 5850 ml. krwi. Wszystkim „Sponsorom Życia” bardzo dziękujemy !!!

PAMIĘTAJMY - NASZA KREW RATUJE ŻYCIE!

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK WCKIK


W dniach 24-25.01.2017 r. Stacja Terenowa w Lublinie WCKiK SPZOZ przeprowadziła akcję poboru krwi w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie, gdzie pobrała 107 jednostek krwi. Jak przystało na żołnierzy akcja była zorganizowana wzorowo. Dyrekcja WCKiK SPZOZ oraz Kierownictwo ST w Lublinie serdecznie dziękują Dowództwu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego za zorganizowanie, a żołnierzom za zaangażowanie w akcję i propagowanie honorowego krwiodawstwa.


WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK WCKIK
W dniu 20.01.2017 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczenia "Serce Legionu" podczas, której wręczono również odznaczenia resortowe jak i wyróżnienia w sferze działalnoœci honorowego krwiodawstwa. W imieniu Dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ podziękowania dla organizacji, instytucji jednostek wojskowych i organizatorów, którzy bezpoœrednio przyczyniają się do organizowania poborów krwi wręczył ppłk lek. Dariusz BLINOWSKI


Dnia 17.01.2017 Klub HDK działający przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wraz z Terenową Stacją Wrocław zorganizował kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Wœród Krwiodawców znaleŸli się żołnierze służby przygotowawczej do NSR, klubowicze. W trakcie akcji zebrano 52 jednostki za co serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym Krwiodawcom. Szczególne podziękowania kierujemy do kapitana Dariusza Padarza za każdorazową wszechstronną pomoc przy organizacji.

WCKiK WCKIK WCKIK
WCKiK WCKIK


W dniu 29 listopada o br. w siedzibie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ odbyła się ceremonia wręczenia odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla p. ppłk. Marcina Krzysztofa Roszkowskiego.

WCKiK WCKIK WCKIK

Odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie z upoważnienia Ministra Zdrowia wręczył Pan płk mgr farm. Piotr Klamrowski Dyrektor WCKiK SPZOZ. To szczególne wyróżnienie nadawane jest zasłużonym honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętoœci iloœci innych jej składników a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania życia ludzkiego lub zdrowia a także aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.


W dniu 9 grudnia 2016 r. w obecności sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia odbyła się uroczystość pierwszej rocznicy utworzenia Klubu HDK.

Klub otrzymał nazwę Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. W krótkim czasie klub nawiązał współpracę z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku i zorganizował liczne akcje poboru krwi na terenie portu wojennego w Gdyni w 2016 r. Początkowo członami klubu byli żołnierze i pracownicy wojska gdyńskiej Komendy Portu Wojennego. Na dzień dzisiejszy klub zrzesza 114 osób, w tym 26 osób pochodzi z innych jednostek wojskowych.

Przez rok działalności, członkowie klubu oddali łącznie ponad 220 litrów krwi.

Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ składa serdeczne podziękowania Zastępcy Komendanta Szefowi Sztabu kmdr por. Jarosławowi WYPIJEWSKIEMU, Prezesowi Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni kmdr ppor Waldemarowi ŻYŁÓW oraz wszystkim krwiodawcom, którzy bezinteresownie niosą pomoc.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


W dniu 3 grudnia 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej odbyła się akcja honorowego oddawania krwi przeprowadzona przez Terenową Stację w Krakowie WCKiK. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom.

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK

WCKiK WCKIK WCKIK


WCKIK

Informujemy, iż Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ posiada autobus przeznaczony do poboru krwi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy. Informacje pod numerami telefonów:
- 261 845 066 - sekretariat
- 261 845 701 - marketing.


Starsze wiadomości .... >>

Wizerunki krwinek użyczone dzięki uprzejmości IKHDK. Rys.: Grzegorz Wdowiak
Terenowe Stacje WCKiK

WCKiK WARSZAWA
Warszawa
TS WCKiK Kraków
Kraków
TS WCKiK Bydgoszcz
Bydgoszcz
TS WCKiK Ełk
Ełk
TS WCKiK Gdańsk
Gdańsk
TS WCKiK Lublin
Lublin
TS WCKiK Szczecin
Szczecin
TS WCKiK Wrocław
Wrocław


Autobus do poboru krwi

Medal pamiątkowy PCK

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI

WCKiK SP ZOZ.

Uwaga !!!
Materiały zamieszczone na stronie www.wckik.pl bez zgody WCKiK SP ZOZ nie mogą zostać wykorzystane do dalszej publikacji. W przypadku uwag dotyczących treści lub fotografii zamieszczonych na ww. stronie prosimy o kontakt telefoniczny pod Nr tel.: 261 845 066 lub na adres poczty elektronicznej: admin(at)wckik.pl. Treść witryny internetowej www.wckik.pl wraz z podstronami i wszystkie jej elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).